Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dây kết thành lưới; lưới
    windows screened with netting
    cửa sổ có che lưới