Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intertwist /intə'twist/  

 • Danh từ
  sự xoắn vào nhau
  Động từ
  xoắn vào nhau

  * Các từ tương tự:
  intertwisting