Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như lông tơ, phủ lông tơ
    a fluffy little kitten
    con mèo con phủ đầy lông tơ
    xốp nhẹ