Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    thành nắm, thành mớ; lưa thưa
    wispy white beard
    bộ râu bạc lưa thưa