Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiskered /'wiskəd/  /'hwiskəd/

  • Tính từ
    có tóc mai dài