Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nerve-racking /'nɜ:vrækiŋ/  

  • Tính từ
    gây căng thẳng thần kinh
    a nerve-racking wait for exam results
    một sự chờ đợi kết quả thi đầy căng thẳng [thần kinh]