Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spiculate /'spikjulə/  

  • Tính từ
    có gai
    giống như gai