Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypersensitive /,haipə'sensətiv/  

  • Tính từ
    (+ to, about) bội cảm
    quá nhạy cảm (đối với thuốc men)