Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

touch-and-go /,tʌt∫ənd'gəʊ/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ) (khẩu ngữ)
    không chắc [chắn] (về mặt kết quả)
    it was touch-and-go whether we would get to the airport in time
    không chắc chắn là chúng ta đến được sân bay kịp giờ