Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ticklishly /'tikli∫li/  

  • Phó từ
    một cách dễ bị nhột
    [một cách] khó giải quyết