Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỉ, sợi
  a needle and thread
  kim chỉ
  a robe embroidered with gold thread
  áo dài thêu bằng [sợi] kim tuyến
  vân, tia, làn
  những vân mảnh màu đỏ trong đá cẩm thạch
  a thread of light emerged from the keyhole
  một tia sáng lọt qua lỗ khoá
  (nghĩa bóng) dòng mạch
  the thread of one's argument
  dòng lý lẽ
  (cơ khí) ren xoắn vít
  threads
  (số nhiều) (Mỹ, tiếng lóng) quần áo
  hang by a hair (a single thread)
  xem hang
  lose the thread
  xem lose
  Động từ
  xâu
  thread a needle
  xâu chỉ vào kim, xâu kim
  xâu hạt trai thành chuỗi
  lắp
  thread film into a projector
  lắp phim vào máy chiếu
  thread the wire through the pulley
  luồn sợi dây kim loại vào ròng rọc
  thread one's way through
  lách qua
  lách qua các đường phố đông nghịt người

  * Các từ tương tự:
  thread-cutter, thread-gauge, thread-mark, threadbare, threader, threadlike, threadworm, thready