Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây nến
  burn the candle at both ends
  xem burn
  the game is not worth the candle
  xem game
  not hold a candle to somebody (something) (khẩu ngữ)
  thua kém, không sánh được với (ai, cái gì)
  chị ta viết nhiều chuyện khá vui nhưng còn kém xa các nhà tiểu thuyết nghiêm chỉnh hơn

  * Các từ tương tự:
  candle-berry, candle-end, candle-hour, candle-power, candlelight, candlenut, candlepower, candler, candlestick