Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candle-end /'kændlend/  

  • Danh từ
    mẩu nến