Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candlepower /'kændl paʊə[r]/  

  • Danh từ
    (vật lý) nến (đơn vị ánh sáng)
    a ten candlepower lamp
    đèn 10 nến