Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candle-power /'kændl pauə/  

 • Danh từ
  (vật lý) nến
  sixty candle-power lamp
  đèn 60 nến
  (Kỹ thuật) cường độ sáng
  lực ánh sáng