Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candlestick /'kændlstik/  

  • Danh từ
    giá đèn nến