Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candlelight /'kændlait/  

  • Danh từ
    ánh sáng đèn nến
    read by candlelight
    đọc sách dưới ánh đèn nến