Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infuriate /in'fjʊərieit/  

  • Động từ
    làm cho ai điên tiết lên