Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stockpile /'stɒkpail/  

  • Danh từ
    kho dự trữ; nguồn hàng dự trữ
    Động từ
    dự trữ