Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác cramp) cái kẹp, bàn kẹp
  Động từ
  kẹp; cặp chặt
  nó cặp chặt chiếc tẩu giữa hai hàm răng
  cặp chặt hai tấm ván vào nhau
  clamp down on somebody (something)
  (khẩu ngữ) kiểm soát ai chặt chẽ hơn; dùng quyền lực ngăn chặn cái gì
  chính phủ dự định ngăn chặn tệ du côn trong bóng đá

  * Các từ tương tự:
  clamp-connection, clamp-down, clamper, clamping, clamping circuit, clamping tube, clampshell