Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ống khói
  ống khói nhà máy
  thông phong (đèn dầu)
  khe núi, hẻm núi (người leo núi có thể do đấy mà trèo lên)

  * Các từ tương tự:
  chimney-breast, chimney-cap, chimney-corner, chimney-piece, chimney-pot, chimney-pot-hat, chimney-stack, chimney-sweep, chimney-sweeper