Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chimney-stack /'t∫imnistæk/  

  • Danh từ
    dãy ống khói (nhà máy)