Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự xây dựng, nghề xây dựng, nghệ thuật xây dựng
  building materials
  vật liệu xây dựng
  (viết tắt bldg)
  công trình xây dựng, tòa nhà

  * Các từ tương tự:
  building block, building block principle, building materials, building site, building society, building-lease