Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tòa nhà, lâu đài, phủ
    (nghĩa bóng) thời trẻ anh ta có những ý tưởng cao cả, nhưng dần dần tất cả cái "lâu đài" ấy đã sụp đổ