Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

building block principle   

  • (Kỹ thuật) nguyên lý kết khối