Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) khối hợp nhất, khối căn bản

    * Các từ tương tự:
    building block principle