Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

building materials /'bildiɳmə'tiəriəlz/  

  • Danh từ
    vật liệu xây dựng