Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

building site /'bildiŋ'sait/  

  • khu đang xây cất