Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

building society /'bildiŋsə'saiəti/  

  • Danh từ
    hội góp vốn cho vay xây dựng