Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

building-lease /'bildiɳ'li:s/  

  • Danh từ
    hợp đồng cho thuê đất làm nhà