Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smokestack /'sməʊkstæk/  

 • Danh từ
  ống khói cao (của nhà máy, của tàu thủy)
  (Mỹ)như funnel
  xem funnel

  * Các từ tương tự:
  smokestack industry