Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accumulate /ə'kju:mjʊleit/  

 • Động từ
  chồng chất, tích lũy
  tích lũy đủ chứng cứ để buộc tội hắn
  tăng về số lượng, tích tụ thêm
  dust and dirt soon accumulate if a house is not cleaned regularly
  bụi bẩn ngày càng tích tụ thêm nếu nhà cửa không được quét dọn đều đặn

  * Các từ tương tự:
  Accumulated depreciation, accumulated deviation, accumulated error