Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đâm đầu nhiều xe vào nhau
    sương mù dày đặc đã gây nên nhiều vụ xe đâm đầu vào nhau