Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ with, between) sự va, sự đụng
  a collision between two cars
  sự đụng nhau giữa hai chiếc xe ca
  the liner was in collision with an oiltanker
  chiếc tàu khách đã va vào một chiếc tàu chở dầu
  sự va chạm, sự xung dột
  come into collision with
  va chạm với, xung đột với

  * Các từ tương tự:
  collision course, collisional