Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collision course /kə'liʒn,kɔ:s/  

  • chiều hướng dẫn đến va chạm
    chính phủ và nghiệp đòan đang trên chiều hướng dẫn đến va chạm nhau