Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smash-up /'smæʃʌp/  

  • Danh từ
    sự phá huỷ hoàn toàn, sự tiêu diệt hoàn toàn (quân địch)
    sự phá sản