Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mô đất, gò đất, đồi nhỏ
    đống chồng (đĩa bát)
    a mound of washing and ironing
    một đống quần áo giặt và là