Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thu thập, tích lũy
  amass a fortune
  tích lũy cơ đồ

  * Các từ tương tự:
  amassable, amasser, amassment