Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cumulate /'kju:mjulit/  

  • Tính từ
    chất chứa, dồn lại
    Động từ
    chất chứa, dồn lại, tích luỹ
    tích luỹ