Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hayrick /'heistæk/  

  • Danh từ
    đống cỏ khô