Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường xấu)
  nuông chiều
  những đứa con nhà giàu được nuông chiều
  pamper oneself after a hard day of work
  nuông mình sau một ngày làm việc gian khổ

  * Các từ tương tự:
  pamperer, pampero