Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác cocker-spaniel)
    giống chó xpanhơn lông nâu vàng

    * Các từ tương tự:
    cocker-spaniel, cockerel