Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baroque /bə'rɒk/  /bə'rəʊk/

 • Tính từ
  (nghệ thuật)
  barôc, hoa mỹ
  Danh từ
  (nghệ thuật)
  xu hướng nghệ thuật barôc (thế kỷ 17, 18 ở Âu châu)

  * Các từ tương tự:
  baroquely