Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đầy, đầy ứ, thừa thãi, dồi dào; đông đúc, lúc nhúc
  teeming street
  đường phố đông người
  teeming crowd
  đám đông lúc nhúc