Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abundantly /ə'bʌndəntli/  

 • Phó từ
  thừa thãi, nhiều
  be abundantly supplied with fruit
  được cung cấp nhiều trái cây
  he made his views abundantly clear
  ông ta đã làm cho quan điểm của mình trở nên hết sức rõ ràng