Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to, towards) nhân từ
  he was merciful to the prisoners
  ông ta nhân từ với tù nhân

  * Các từ tương tự:
  mercifully, mercifulness