Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercifulness /'mə:sifulnis/  

  • Danh từ
    lòng thương xót, lòng nhân từ, lòng từ bi
    lòng khoan dung