Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lành; tốt; nhân từ
    ôn hoà (khí hậu); tốt (đất đai); nhẹ (bệnh); lành (u)