Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercifully /'mɜ:sifəli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhân từ