Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ) (+ with, of, in)
  tằn tiện; tiết kiệm
  sparing of one's energy
  tiết kiệm sức lực
  sparing with the sugar
  tiết kiệm đường ăn
  not sparing in one's advice to others
  không tiếc lời khen người khác

  * Các từ tương tự:
  sparing-partner, sparingly, sparingness